2019/2020

Třídní učitelka:

Mgr. Iva Barancová - M, Tv

Asistentka pedagoga:

Bc. Jiřina Polidarová


Další pedagogové:

Ing. Barbora Bláhová - Čjs

Mgr. Jindra Svobodová - Hv, Pč

Mgr. Alice Drančáková - Aj, Čj

Ing. Jana Frýdlová - Inf.

Jitka Krupičková - Vv


Konzultační hodiny:

Konzultace probíhají v termínu stanoveném po mailové domluvě.


Důležitá sdělení:

V rámci projektu "Zdravá školní jídelna" mají děti možnost v době velké přestávky odebírat zdarma mléko v přízemí školy. Je nutné, aby si nosily svůj hrníček. 

Vydávání mléka ve vestibulu školy vždy v době velké přestávky od 9:40 do 10:00 hodin.


Dne 13. 11. 2019 odpadá "Čtenářský klub".


Prosíme o důkladnou kontrolu družinových notýsků (podpisy zákonných zástupců). Předcházíme tím k možným následným nedorozuměním.

Dále prosíme zákonné zástupce o včasné vyzvednutí dětí ze školní družiny ve dnech 11. a 13. 11. 2019 (nejlépe po 4 vyučovací hodině) z důvodu konání pedagogické rady a konzultací. Děkujeme


Vážení rodiče,

ve dnech 11.11. a 13.11. mají děti zkrácené vyučování z důvodu pedagogické rady a středečních konzultací k prospěchu a chování. Nezapomeňte si zarezervovat čas. 


Prosím všechny rodiče o podepisování domácích úkolů, záznamů v notýsku a žákovské knížce, podepisování známek v ŽK. Děkuji Barancová


Český jazyk:

Žáci přečtou minimálně 3 knihy za každé pololetí, z tohoto počtu (tj. 6 knih za rok) přečtou minimálně 1 poezii pro děti. Jejich výstupem bude vypracování a odevzdání pracovních listů. Seznam literatury je doporučený, nikoli závazný.

Lidová pohádka, adaptace lidové pohádky

M. Kubátová, Pohádky z Krkonoš (2002)

 

 

M. Drijverová, Pohádky z celého světa (2001)

 

 

Josef Štefan Kubín, Kniha pohádek (1991)

 

K.J.  Erben, B. Němcová, Zlatovláska a jiné pohádky (1992)

 

H. Doskočilová, O Mamě Romě a romském pámbíčkovi (2001)

 

Adaptace pověsti, bájí a mýtů

A. Ježková, Řecké báje (2009)

 

 

H. Doskočilová, Diogenés v sudu (1987)

 

Bajka

O. Syrovátka, Bajky (1974)

 

 

A. Vít, Tři tucty bajek a jedna navrch (2003)

 

 

J. Žáček, Ezopovy bajky (2015)

 

Autorská pohádka

A. Goldflam, Tatínek není k zahození (2004)

 

M. Pilátová, Víla Vivivíla a stíny zvířat (2009)

 

I. Procházková, Myši patří do nebe (2006)

 

P. Šrut, Lichožrouti (2008)

 

Z. Svěrák, Tatínku, ta se ti povedla (1990)

 

 

A. Mikulka, Karkulka v maskáčích (2003)

Autorská poezie

M. Kratochvíl, Létací koště (2003)

M. Kratochvíl, Kouká roura na kocoura (2014)

P. Šrut, Veliký tůdle (2003)

 

J. Žáček, Nemalujte čerta na zeď (2001)

 

J. Dědeček, Šli červotoči do houslí (2001)

J. Štuka, Kde bloudí velbloudi (2003)

Příběhová próza s dětským hrdinou

M. Drijverová, Domov pro Marťany (1998)

I. Březinová, Lentilka pro dědu Edu (2006)

I. Březinová, Začarovaná třída (2002)

M. Kratochvíl, Pachatelé dobrých skutků 1-5

I. Procházková, Jožin jede do Afriky (2000)

M. Zinnerová, Tajemství proutěného košíku (1985)

I. Procházková, Středa nám chutná (2013)

Přírodní próza

Š. Neuwirth, Paseka živých jelenů (2000)

Dobrodružná próza

E. Prchalová, Cesta svatým Vít-ahem (2013)

H. Doskočilová, Ukradený orloj (1976)

V. Steklač, Detektivní kancelář Huklor (2001)

S. Hrnčíř, Osada na konci světa (2003)

J. Rečková, Syndrom malé mořské víly (2000)

Historická próza

R. Fučíková, T.G. Masaryk (2006)

 

A. Ježková, Staré pověsti české a moravské (2005)

 

M. Drijverová, České dějiny očima psa (2004)Výuka předmětu ČJS bude probíhat stejným způsobem, jako tomu bylo v loňském školním roce. Pondělí = přírodopis, středa = vlastivěda, čtvrtek = dějepis.


Z důvodu lepší informovanosti rodičů ohledně pojetí výuky cizích jazyků na místní ZŠ a za účelem poskytnutí zdrojů rodičům pro další rozvoj jazykových dovedností žáků byl zpracován níže uvedený didaktický obsah anglického a německého jazyka. Součástí obsahu jsou formy a způsoby hodnocení žáků a další informace.

Anglický jazyk – 5. třída a 2. Stupeň

Pomůcky

Pro výuku jsou využívány učebnice a pracovní sešity Project 4. řady - tedy nejnovější edice. Obě pomůcky obsahují 6 lekcí, 3 lekce na jedno pololetí. Pracovní sešity obsahují kromě jiného slovní zásobu, přehled gramatiky, tabulku nepravidelných sloves a materiál pro přípravu ne testování. Ke každému pracovnímu sešitu je CD (poslech tvoří hlavní část domácí přípravy, je na rodičích, aby zajistili příslušnou techniku k poslechu). Zároveň je vhodné, aby si žáci nosili na hodiny sluchátka, součástí online cvičení je i poslech.

5. třída – Project 1          úroveň A1

6. třída – Project 2          úroveň A2

7. třída – Project 3          úroveň A2

8. třída – Project 4          úroveň A2, B1

9. třída – Project 5          úroveň A2, B1

Všechny výše uvedené učebnice obsahují doložku MŠMT, byly tedy zařazeny ministerstvem do seznamu učebnic pro základní vzdělávání.

Součástí učebnice je přístupový kód k online cvičením, dle jednotlivých lekcí. Pro žáky jsem otevřela virtuální třídy, kde pravidelně sleduji, jak plní jednotlivé úkoly. Pracujeme v hodinách i v rámci domácí přípravy.

Online zdroje

www.projectonlinepractice.com (online cvičení, žák má vlastní přístupové jméno a heslo)

https://create.kahoot.it/ (tématické kvízy, např. Austrálie, anglický zeměpis, Halloween, atd.) Žáci pracují v hodinách i v rámci domácí přípravy. Pro domácí přípravu využívají chytré telefony, aplikace poskytuje zpětnou vazbu o splnění úkolu a výsledcích jednotlivých žáků. Dosud využívá jen 9. třída z důvodu nevybavenosti všech žáků chytrými telefony případně jejich malou kapacitou paměti.

https://www.youtube.com/results?search_query=learning+english+through+stories

Audio knihy na youtube, žák si volí úroveň na stupnici 0 – 10 dle vlastního uvážení, některé knihy jsou opatřeny anglickými titulky.

Hodnocení

Žák je hodnocen známkami na škále 1 – 5, dle následujících procent.

Známka 1                            100% - 90%

Známka 2                            89% - 70%

Známka 3                            69% - 50%

Známka 4                            49% - 30%

Známka 5                            29% - 0

Počet známek za pololetí je minimálně 8 – 10.

Převažují písemné práce (menší testy ověřující slovní zásobu, gramatiku, práce s textem, velké testy z každé lekce tzv. modulové testy. Modulové testy vydává Oxford University Press (OUP) přímo k daným učebnicím. Žáci pracují 45 minut, test obsahuje: poslech, práci s textem (text plus otázky ověřující porozumění textu, přiřazovací cvičení, doplňovací cvičení ověřující znalost gramatiky a slovní zásoby), vyhledávání chyb v textu, atd.

Jednotlivé známky jsou v systému Bakalářů (2. stupeň) rozlišeny vahami na stupnici

1 – 5.

1 – aktivita v hodině,

2

3 - prezentace

4

5 – modulové testy (45 minut), ústní zkoušení

Plánované akce:

Listopad             

Beseda s rodilou mluvčí z Austrálie

Prosinec             

Talkshow: Putování Londýnem s Jiřím Emingerem

Únor 

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce (2 kategorie: I.A - do 7. třídy,  II.A - 8. a 9. třída)

Doporučení:

V obou jazycích platí zásada méně a často. Je tedy lépe věnovat jazyku 10 minut denně, než-li jednou týdně navštěvovat 60 minutový kurz. Na druhou stranu Jakýkoliv „kontakt“ s cizím jazykem je vítaný, poslech písní, sledování filmů, pohádek v cizím jazyce, konverzace s rodilým mluvčím, videohry, jazykové kurzy, letní tábory, pobyty v zahraničí. Sledování filmů je vhodné rozfázovat:

  1. Film v angličtině s českými titulky

  2. Film v angličtině s anglickými titulky

  3. Film bez titulků

Je však možné začít od 2. fáze, je to individuální.

Závěr

Cílem výuky anglického jazyka je, aby žák na konci 9. třídy dosáhl úrovně A2 s přesahem do úrovně B1 (Project 4 a 5). V tomto směru plníme požadavky RVP ZV, kdy zákon vyžaduje úroveň A2. V praxi to znamená, že se snažíme, aby od nás žáci odcházeli s upevněnými základy ve všech dovednostních oblastech (poslech, mluvení, čtení a psaní), pro další úspěšné studium anglického jazyka na střední škole případně učilišti.

Zpracovala: Ing. Ivana Pokorná, učitelka anglického a německého jazyka


INFORMATIKA

Pro lepší informovanost, požadavky, známkování a pochopení celé výuky, byl vytvořen následující souhrn celého předmětu.

1.Výukové materiály

- program pro psaní všemi deseti: www.atfonline.cz (heslo a přístupové údaje v notýsku žáka)

- učebnice Informatika (pro 4. a 5. třídu)

- microsoft office (word, excel, powerpoint)

- doplňkové materiály: prezentace, modely aj.

2.Proč ATF

- psaní všemi deseti je součástí školního vzdělávacího programu (ŠVP)

- výuka již ve 4. třídě pro získání dobrých návyků při psaní z dostatku času

- 6. – 7. třída – word, excel, powerpoint - nutnost psaní

- znalost klávesnice

- počítačová generace dětí – komunikace e-maily

- SŠ a VŠ – psaní referátů, maturitních otázek, diplomek aj.

- zkušenosti z minulých ročníků při pravidelné přípravě

-nácvik 5 min./ denně na jedno cvičení (7/ lekce)

                - 35 min pro zvládnutí 1/ lekce týdně

- hravá forma výuky – balónky

3. Rozložení učiva

- 4. třída: ATF 15 lekcí, základy malování

- 5. třída: teorie, ATF 15 lekcí, internet

- 6. třída: word, internet, grafika, ATF 15 lekcí

- 7. třída: excel, powerpoint, ATF lekcí

4. Organizace výuky

4. třída

- seznámení s ATF, první psaní

- získávání dobrých psacích návyků

- prověřování znalostí každých 14 dní formou přikrytí prstů posledního cvičení dané lekce – na známky

- kontrola domácí přípravy

- program malování – vytváření obrázků

5. Hodnocení

- důraz je kladen na pravidelnou domácí přípravu – zohledňování při klasifikaci známky na vysvědčení, není tak kladen na výkon samotný

- program ukazuje známky po dopsání cvičení:

                1 – 2: dobře procvičené písmeno

                     3: průměrně procvičené písmeno

                4 – 5: neprocvičené písmeno. Nutné procvičovat v nácviku

- známky budou zapisovány do žákovské knížky

- známka za 5 znamená neprocvičeno, ne pětka jako taková

- program tímto usnadňuje kontrolu procvičení

6. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

- 1 lekce na 14 dnů

- kladen důraz na znalost klávesnice

- nebude zohledňován nácvik

- hravější forma výuky

7. Domácí příprava ATF

- ikona klávesnice ruka a klávesnice (vpravo nahoře) – ukazují správné postavení prstů na klávesnici

- průměrná doba nácviku jednoho cvičení je cca 5 min

- průměrná doba jedné lekce (7 cvičení) je cca 35 min / týdně

!!! pokud se nenacvičí pečlivě každá lekce, není na co navazovat – stoupá stres

- nutnost hledět na monitor, ne na své prsty na klávesnici

- při pravidelných kontrolách má učitel zpětnou vazbu přípravy žáka

V případě nejasností či doplnění informací mne prosím kontaktujte e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Osobní schůzka – po domluvě.